Pēc pāriešanas no citām augstskolām Jums tiks ieskaitīti visi priekšmeti, kuri bija nokārtoti iepriekšējā mācību iestādē. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks. 
 
Studiju programmas vadītājs (katedras vadītājs) veiks studiju programmas salīdzinājumu ar iepriekš nokārtotiem studiju kursiem. Par studiju programmas salīdzināšanas veikšanu vai pāriešanu no akreditētām augstskolām nekādas papildus maksas nav paredzētas. Studiju maksu skatīt attiecīgajā sadaļā.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai pārietu no citām augstskolām

1. studenta iesniegums, norādot uz kādu studiju programmu vēlas pārnākt (iesniegumu uzraksta informācijas centrā). 
2. akadēmiskā izziņa vai cits dokuments, kurš apliecina studiju programmas apguvi augstskolā vai koledžā.