Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz koledžas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. 

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (ilgākais  11 mēnešus pēc studiju beigšanas),  šī kredīta procentu likme ir 0 %.

Kredītu sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students ir:

  • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
  • bērna kopšanas atvaļinājumā, līdz bērns sasniedz 1,5 gada vecumu, un nestrādā pilnu darba laiku,
  • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā.

Ja kredīta ņēmējam vai viņa laulātajam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērns, pēc koledžas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Kredītu saņemšanai ir nepieciešams VIENS GALVOTĀJS (cilvēks, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).

Jebkurš galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. 

Kredītam var pieteikties LBK infocentrā

 Katru semestri pieteikšanās termiņi tiek precizēti. Pretendentam uz kredīta saņemšanu jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pases kopija;
  • studenta iesniegums

Pēc tam, kad Studiju fonds pārbaudīja pretendentu sarakstus un LBK izlika sarakstus ar to studentu uzvārdiem, kuriem kredīts ir piešķirts, students dodas uz jebkuru “Swedbank” filiāli, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu. Uz banku jādodas arī galvotājam.

Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas students kredītu saņems aptuveni 3 līdz 4 nedēļu laikā.

Gribi uzzināt cik lielu studiju kredīta summu vari saņemt?

Izrēķini to uzreiz ar Studiju kredīta kalkulatoru!