Studijas ar Interneta starpniecību. Tālmācība – ērts un populārs studiju veids

LBK tradicionāli piedāvā studēt dienas, vakara un neklātienes nodaļā. 2009. gada rudenī koledža ir ieviesusi jaunu studiju formu – studijas ar Interneta palīdzību. Šajā studiju formā var iegūt augstāko izglītību visās programmās. Augstskolas aktīvi izmanto IT, bet lektora darbības augstākā pilotāža ir mācīšana tālmācības formā. LBK studijas organizē tādā veidā, ka veiksmīgi studēt tālmācības formā var pat nepieredzējis datora lietotājs. Lekcija tiek nolasīta dienas nodaļas studentiem un tas videoversija ir pieejama tālmācības nodaļas studējošajiem, kā papildus studiju materiāls.

Studiju procesā galvenais ir rezultāts – svarīgi, ko students ir iemācījies, nevis tas, kur viņš atradies studiju laikā, tieši tāpēc, līdztekus Interneta attīstībai, studijas tālmācības formā kļūst aizvien populārākas. Tālmācība– pirmkārt, nozīmē attālinātas mācības. Jums nevajag apmeklēt koledžu, tērēt tam laiku un līdzekļus. Jums būs vajadzīgs dators ar pieslēgumu Internetam. Tālmācība notiek individuāli jebkurā Jums ērtā vietā un laikā. Jūs būsiet neatkarīgi no lekciju saraksta, mācību grupām un pārējām klātienes studiju neērtībām, patstāvīgi nosakot nodarbību intensitāti.  
 
Katram cilvēkam piemīt savas individuālas spējas: vienam ir nepieciešams ilgāks laiks jautājuma apzināšanai, cits ir pieradis mācīties patstāvīgi, iedziļinoties visos sīkumos, bet trešajam nepieciešami precīzi pasniedzēja norādījumi – tālmācība ir ērts studiju veids katram. Tālmācībai piemīt visas mācību procesa sastāvdaļas: mērķi, saturs, kontroles un rezultātu vērtēšanas sistēma.

Kā noris tālmācība?

Tālmācības gaitā mēs izmantojam mūsu akreditētās studiju programmas. Mainās tikai informācijas apmaiņas princips. Students ar savas paroles palīdzību pieslēdzas sistēmai, kurā notiek informācijas apmaiņa starp viņu un pasniedzēju. Viss ir organizēts ļoti vienkārši, un pasniedzējs Jums palīdzēs, ja ka kaut-kas būs neskaidrs. Jebkurā gadījumā jūs vienmēr varat uzdot jautājumu un saņemt saprotamu atbildi.    
 
Semestra sākumā Jūs saņemsiet materiālu ar studijām nepieciešamo informāciju, praktiskajiem uzdevumiem, jautājumiem paškontrolei un ieteicamās literatūras sarakstu. Semestra beigās students vienojas ar pasniedzēju par eksāmena kārtošanas dienu un laiku. Visā mācību laikā jūs komunicēsiet ar pasniedzēju: regulāri saņemsiet uzdevumus, nosūtīsiet risinājumus, uzdosiet viņam jautājumus un saņemsiet atbildes.

 
Vienlaikus ar Jums tālmācības apgūst arī citi studenti. Jums būs iespēja dalīties ar pieredzi, lūgt padomu vai apspriest strīdīgus jautājumus mūsu iekšējā forumā. Darbinieki uzrauga, lai Jums nerodas grūtības darbā ar tālmācību sistēmu. Turklāt viņi ir gatavi sniegt Jums atbildes uz visiem jautājumiem, kas rodas mācību procesā.Tālmācības studentiem nav jājūtas atrautiem no pārējiem studentiem, mums jābūt vienotam kolektīvam, kur vienmēr var uzdot jautājumu un saņemt izsmeļošu un saprotamu atbildi, var piedalīties studentu dzīvē. Mēs tiecamies tālmācības nodaļā radīt tādu pašu atmosfēru, kāda valda mūsu koledžas klātienes nodaļā. Šajā gadījumā mēs faktiski cenšamies līdz minimumam samazināt tādu faktoru kā attālums. Latvijas Biznesa koledžas tālmācības nodaļas  studenti pēc vēlēšanās var pāriet uz jebkuru citu LBK nodaļu, tāpat arī dienas vai citu nodaļu studenti dažkārt pāriet uz tālmācības nodaļu. Tās ir studentu tiesības, un šajā ziņā nav ierobežojumu.

Tālmācība sniedz kvalitatīvas zināšanas un valsts parauga diplomu

Tālmācība atbilst Eiropas augstākās izglītības standartu prasībām. Iegūto zināšanu apjoms ir 80 kredītpunkti – tāpat kā citos mācību veidos. Mācības ilgst 2,5 gadus. Studiju maksā ir iekļauts viss, kas nepieciešams veiksmīgai zināšanu apguvei: lekciju apmeklējums (t.sk. angļu vai vācu valoda un datorkursi), privātās konsultācijas visos priekšmetos (mums ir nelielas grupas, tādēļ laika pietiek katram mūsu studentam), visnepieciešamākie izdales materiāli, metodisko materiālu izmantošana,  bibliotēku lasītāja karte, prakses nodrošināšana utt.